Een onvoorziene weergave van re-intergratie zwolle

Wellicht kan ons voorziening kan via wettelijke of gemeentelijke keuzes beperkt geraken tot bepaalde doelgroepen (onder andere tot bijstandsgerechtigden). Als het het geval kan zijn wordt het bij een beschrijving met de voorziening aangegeven.

Amsterdammers welke wegens 31 december 2014 in de Wajong ofwel Wsw zaten behouden hun rechten en plichten overeenkomstig genoemde wetten. Voor Wajongers met opties voor werk (die zeker vóór 2015 in een Wajong zijn ingestroomd) blijft het UWV verantwoordelijk vanwege hun re-integratie.

De score “profiel Samen DOEN” kan zijn ons raadgeving teneinde een klant bij Samen Verrichten aan te melden. Een moeilijkheden op verscheidene leefdomeinen staan de klant in de weg teneinde te participeren.

Dit college verlangen is de inzet voor een andere doelgroep niet ten koste laten kunnen met een bestaande doelstellingen voor de uitstroom tot werk. Een uitstroomdoelstellingen gaan omhoog. Een ambities vanwege de nieuwe spelers aankomen bovenop de vastgestelde uitstroomdoelstellingen. Ook wensen zijn dit college aankomen tot extra plaatsingen van werkzoekenden betreffende een arbeidsbeperking vanuit de spelers Participatiewet. Betreffende name op de langere tijdlimiet gaat dit bijdragen tot dit produceren aangaande scherpe keuzes (Voordracht wegens een raadsvergadering betreffende 26 november 2014).

Informatie over de motivatie met dit verlenen van maatwerk en de afweging betreffende een hoogte met een tegemoetkoming is een vereiste. Het maatwerk is uitzonderlijk, éénmalig, niet hoger vervolgens € 150 ieder maand en is verstrekt in een beleidskaders, wet- en regelgeving. Wegens maatwerk is expliciet toestemming nodig aangaande de teammanager, tevens ingeval die meer vervolgens ons maand is verstrekt. De tegemoetkoming moet dan per maand opgevoerd worden.

Ons leerstage kan zijn bedoeld wegens werkzoekenden in trede 3 die hun werknemers- en beroepsvaardigheden nog behoren te maken teneinde bemiddelbaar te bestaan naar werk.

Deze vormen ons aanvulling op het onder de WWB bestaande voorzieningenaanbod welke – indien van inzet - voor iedereen in de gemeentelijke spelers kan geraken ingezet . Een nieuwe voorzieningen bestaan dus ook niet uitsluitend vanwege een nieuwe doelgroepen (een beschrijving met de gemeentelijke spelers zie 1.4.3 Doelgroepen).

Enkele personen zijn in het bezit met certificaten of diploma’s op basis waarvan (gedeeltelijke) vrijstelling met een inburgeringsplicht kan worden verleend. Vrijstelling is aangevraagd via de klantmanager bij afdeling Wettelijke Taken met E&I. De meest voorkomende zijn:

Ieder jaar wordt er geëvalueerd. Dit kan zijn dat het hoogst haalbare dit bestrijden aangaande terugval ofwel stabilisatie kan zijn, maar af en toe mag er een stap gemaakt geraken tot ons traject richting werk of begeleid werk. Op basis betreffende dit raadgeving aangaande de aanbieder en de behoefte met een klant beslist een klantmanager ofwel het traject voortgezet mag geraken.

Ons leerstage mag maximaal een jaar duren, ongeacht of een verlenging na de eerste 6 maanden op verzoek aangaande de deelnemer kan zijn of daar een deelnemer meer tijd benodigd had teneinde de leerdoelen met de leerstage te bereiken. Dit betekent het een deelnemer niet meer dan een paar maal ons premie leerstage zal onthalen.

• in dit kader met ‘Integrale Dienstverlening’ werken een gemeente Amsterdam en UWV meer en meer tezamen en geraken verder wederzijdse voorzieningen ingezet; • een gemeente kan zijn op een hoogte van dit traject het de samenloper betreffende dit UWV bezit afgesproken en volgt het op afstand (klantmanager volgt een voortgang); • een gemeente bevordert het dit UWV ons pad begint betreffende ons samenloper (vanwege zover het ook niet alang loopt en vanwege zover ons traject geoorloofd is); • de gemeente biedt geen voorzieningen aan en laat geen arbeidsmedische keuringen uitvoeren.

Premie proefplaatsing Aan ons jongere (tot 27 jaar) die ons uitkering ontvangt en die bezit deelgenomen aan ons proefplaatsing en aansluitend is uitgestroomd tot werk en volledig uitkeringsonafhankelijk kan zijn geworden gedurende ons periode over tenminste 30 dagen, wordt ons premie toegekend. De premie bedraagt € 250,-.

Met de Participatiewet worden gemeenten duurzaam in staat gesteld om werkgevers te compenseren here wanneer zij persoon in dienst nemen vanuit een gemeentelijke spelers, over iemand die een productiviteit beperkt kan zijn.

Tijdens ons leerstage wordt gewerkt juiste maken van een competenties en vaardigheden die benodigd zijn om een kans op een arbeidsmarkt te vermeerderen. Leren door te verrichten blijkt dit meest doeltreffend. Een leerstage vindt bij smaak plaats voor ons werkgever. Zodra het niet gelijk haalbaar is, onder andere mede lichte of zwaardere vormen met gedragsproblematiek betreffende de deelnemer, kan een leerstage ook intern plaatsvinden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een onvoorziene weergave van re-intergratie zwolle”

Leave a Reply

Gravatar